โครงสร้างรายวิชา ม.2

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1 ซอฟต์แวร์และ
การเลือกใช้
3.1  ม.2/4
        
ซอฟต์แวร์ต่างๆ มีจุดประสงค์ในการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
11  30
2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3.1  ม.2/1
        
คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่ายได้ จะต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดของเครือข่าย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม 8  20
3 อินเทอร์เน็ตและ
การใช้งาน
3.1  ม.2/3 การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด 12  30
4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1  ม.2/2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยและใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม
9  20
โฆษณา