โครงสร้างรายวิชา ม.3

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 3.1  ม.3/1

ม.3/4

การทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน ผู้สร้างต้องสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
10 30
2 การเขียนโปรแกรม (1) ง 3.1  ม. 3/2

 

การเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการวางแผนและการออกแบบโปรแกรม ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโปรแกรคอมพิวเตอร์ 10 20
3 การเขียนโปรแกรม (2) ง 3.1  ม. 3/2

 

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมที่มีความหลากหลาย สามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา อีกทั้งยังมีการทำงานและการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และนำมา
สร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต้องการได้ง่าย
12 25
4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ง 3.1  ม. 3/3

 

การนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8 25
โฆษณา